پرواز آموزشی-تفریحی هنرستان آسمان در فرودگاه آزادی_استاد خلبان:خانم بهاروند

on .

پرواز درپایگاه هوایی آزادی      استاد پرواز سرکار خانم بهاروند - دانش آموزان هنرستان آسمان